วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

การแลกเปลี่ยนแก๊สของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว


 amoeba
   
        เซลล์ของอะมีบาจะสัมผัสกับสิ่งแวดล้อมที่เป็นน้ำตลอดเวลาจึงมีการแลกเปลี่ยนแก๊สกับสิ่งแวดล้อมผ่านทาง เยื่อหุ้มเซลล์ โดยตรง

                                                       paramecium


        เซลล์ของพารามีเซียมจะสัมผัสกับสิ่งแวดล้อมที่เป็นน้ำตลอดเวลาจึงมีการแลกเปลี่ยนแก๊สกับสิ่งแวดล้อมผ่านทาง เยื่อหุ้มเซลล์ โดยตรงการแลกเปลี่ยนแก๊สของสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์
ขนาดเล็ก

hydra

planaria
sponge

       ฟองน้ำ  ไฮดรา  พลานาเรีย